OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Spoločnosť Vikrido s.r.o., IČO: 56090072, so sídlom: Gercenova 33, 851 01 Bratislava, Slovensko, zapísanej v Obchodnom registri Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 176542/B   (Ďalej len “Microgreens”) chráni všetky spracovávané osobné údaje ako prísne dôverné a nakladá s nimi v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Bezpečie Vašich osobných údajov je pre Microgreens prioritou.

Microgreens je v zmysle Všeobecného nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a k zákonu č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení správcom Vašich osobných údajov, tj. zhromažďuje, uchováva a využíva (i inak spracováva) Vaše osobné údaje pre výkon svojej podnikateľskej činnosti (jednotlivé účely, pre ktoré sú osobné údaje spracovávané, sú definované podrobnejšie nižšie).

Tieto Zásady spracovanie osobných údajov sa vzťahujú na:

spracovanie osobných údajov zo strany Microgreens počas plnenia zmlúv s obchodnými partnermi,

spracovanie osobných údajov zákazníkov a používateľov e-shopu,

spracovanie osobných údajov návštevníkov predajní, výrobného závodu, e-shopu,

spracovanie osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení a zacielenie reklamy,

spracovanie osobných údajov vykonávané Microgreens počas Vášho používania internetovej stránky, ktorej prevádzkovateľom je Microgrees ( "Internetová stránka").

Zásady spracovania osobných údajov popisujú účely spracovania osobných údajov a spôsoby ich spracovania, informujú o jednotlivých kategóriách spracovávaných osobných údajov, ich prípadných príjemcoch, dobe uchovávania osobných údajov a o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov.

 

 

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje môžu byť spoločnosťou Microgreens spracovávané na tieto účely:

 • Plnenie zmluvy (plnenie zmlúv najmä s obchodnými partnermi Microgreens, užívateľmi e-shopu);
 • Plnenie právnych povinností (najmä povinnosti v zmysle účtovnej a daňovej legislatívy, teda prenos osobných údajov orgánom finančnej správy; prípadne ďalším orgánom verejnej moci v súlade s príslušnými právnymi predpismi);
 • Ochrana oprávneného záujmu správcu (ochrana práv a právom chránených záujmov Microgreens, napríklad ochrana Internetových stránok a siete Microgreens pred zneužitím, prevádzka kamerového systému vo výrobnom závode a výdajni e-shopu);
 • Efektívna komunikácia a vedenie e-shopu (najmä na uľahčenie "oživenie" už vytvorené objednávky, uchovanie Vašich preferencií a časových úspor pri tvorbe novej objednávky a pod.);
 • Vybavovanie požiadaviek doručených prostredníctvom e-mailu;

 


 

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Microgreens je oprávnená spracovávať nasledujúce osobné údaje podľa účelu spracovania:

 

Údaje dotknutých osôb:                              Účely spracovania:

Meno a priezvisko                                         Plnenie zmluvy, Plnenie právnych záväzkov, Ochrana oprávneného záujmu správcu, Vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom e-mailu, Efektívna komunikácia a vedenie e-shopu, Zasielanie obchodných oznámení a cielenie reklamy prostredníctvom e-mailu.

Kontaktná adresa                                          Plnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností, Ochrana oprávneného záujmu správcu.

E-mail                                                            Plnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností, Ochrana oprávneného záujmu správcu, Vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom e-mailov, Efektívna komunikácia a vedenie e-shopu, Zasielanie obchodných oznámení a cielenie reklamy.

Telefónne číslo                                              Plnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností a záväzkov, Ochrana oprávneného záujmu správcu, Efektívna komunikácia a vedenie e-shopu.

Oslovenie                                                       Efektívna komunikácia a vedenie e-shopu, Zasielanie obchodných oznámení a zacielenia reklamy (žena / muž).

Číslo účtu                                                       Plnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností, Ochrana oprávneného záujmu správcu.

IČO                                                                Plnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností, Ochrana oprávneného záujmu správcu.

Dátum narodenia                                           Plnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností, Zasielanie obchodných oznámení a cielenie reklamy.

Informácie o poslednej objednávke              Efektívna komunikácia a vedenie e-shopu, Zasielanie obchodných oznámení a cielenie reklamy.

Kamerový záznam                                         Ochrana oprávneného záujmu správcu

 

Osobné údaje sú spracovávané ako manuálne, tak automatizovane. K automatizovanému spracovaniu osobných údajov dochádza na účely plnenia zmluvy, najmä na zabezpečenie vnútorných procesov v rámci Microgreens, ktoré sú potrebné na zabezpečenie výroby, distribúcie a dodanie tovaru a zaistenie súvisiacich služieb. K automatizovanému spracovaniu osobných údajov ďalej dochádza v prípadoch udelenia súhlasu so zasielaním marketingových oznámení a zacielenie reklamy.

 

 

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA UDELENÉHO SÚHLASU

Ak udelíte Microgreens súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zasielania obchodných oznámení a cielenie reklamy, beriete na vedomie, že poskytnutie súhlasu je dobrovoľné, a že súhlas možno kedykoľvek odvolať. Súhlas je poskytovaný (i) v prípade Vernostného programu na dobu účasti vo vernostnom programe alebo do jeho odvolania (ii) v ostatných prípadoch na dobu 5 rokov, alebo do jeho odvolania.

 

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V spoločnosti Microgreens sú Vaše osobné údaje sprístupnené iba oprávneným zamestnancom, či jednotlivým zmluvne dohodnutým spracovateľom osobných údajov, prípadne ďalším správcom. Jedná sa napr. o spracovateľa alebo správcu podieľajúceho sa na dodaní tovaru/služieb, realizácii platieb, zaistení služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu alebo poskytnutím marketingových služby. Vždy však iba v miere potrebnej na naplnenie jednotlivých účelov spracovania, a na základe zodpovedajúceho právneho titulu pre spracovanie osobných údajov. Aktuálny zoznam príjemcov osobných údajov Microgreens je dostupný na vyžiadanie prostredníctvom e-mailu microgreenssvk@gmail.com .

Microgreens je v zákonom stanovených prípadoch oprávnená, resp. povinná, niektoré osobné údaje odovzdať na základe platných právnych predpisov napríklad orgánom činným v trestnom konaní či ďalším orgánom verejnej moci.

 

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracovávame a uschovávame po dobu nevyhnutnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z príslušného zmluvného vzťahu a ďalej po dobu, po ktorú je Microgreens povinný ako správca osobných údajov osobné údaje uschovávať v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo na ktorú ste nám k spracovaniu udelili súhlas. V ostatných prípadoch vyplýva doba spracovania z účelu spracovania, ktorému musí byť primeraná, alebo je daná právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

Osobné údaje spracovávame podľa účelu ich spracovania po nasledovne uvedenú dobu:

Účel spracovania Doba uchovania

Na základe plnenia zmluvy po dobu trvania či spracovania zmluvy a po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvy;

Na základe právnej povinnosti po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom;

- V prípade účtovníctva je táto doba 10 rokov,

- V prípade reklamácií je táto doba 2 roky od reklamácie,

- V prípade kybernetickej bezpečnosti je táto doba 12 mesiacov.

Na základe oprávneného záujmu správcu budeme ich spracúvať po dobu nevyhnutne nutnú na dosiahnutie účelu spracúvania, iba ak osobitné právne predpisy neustanovujú inak, alebo ak v odôvodnenom prípade nevznikne potreba uchovávať údaje dlhšie v súvislosti s konkrétnym prípadom. V prípade záznamov z kamerového systému po dobu uvedenú v samostatnej informácii, ktorá je dostupná na monitorovanom mieste; ak nevznikne potreba uchovávať záznamy dlhšie v súvislosti s konkrétnym prípadom/ situáciou, pôjde o dobu do 72 hodín; V prípade zasielania newslettera 24 mesiacov od posledného otvorenia; V prípade preukazovanie, obhajovania a uplatňovania právnych nárokov do doby po ktorej budú premlčané. (pre občiansko-právne spory 3 roky)

Na základe vybavovania požiadaviek zaslaných prostredníctvom e-mailov po dobu nevyhnutnú na vyriešenie príslušnej požiadavky;

Efektívna komunikácia a vedenie e-shopu maximálne po dobu 5 rokov od doby počiatku spracovania údajov, do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním;

Zasielanie obchodných informácií po dobu udeleného súhlasu so zasielaním obchodných oznámení a cielením reklamy, do odvolania súhlasu so spracovaním, prípadne v súlade s príslušnými právnymi predpismi;

Spoločnosť Microgreens je oprávnená spracovávať Vašu e-mailovú adresu v zmysle Vašej objednávky, za účelom šírenia obchodných oznámení týkajúcich sa vlastných výrobkov či služieb (napr. formou newsletteru) v prípade, že ste také zasielanie neodmietli a za účelom ochrany bezpečnosti Vášho účtu.

 


 

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

Súbory cookies sú obsahovo malé dátové súbory, ktoré sa do Vášho počítača, telefónu alebo iného zariadenia ukladajú pri návšteve Internetových stránok. Súbory cookies slúžia na ukladanie a prijímanie identifikátorov a ďalších informácií o počítačoch, telefónoch a iných zariadeniach, z ktorých pristupujete na Internetové stránky a pomáhajú nám tak poskytovať, chrániť a zlepšovať ponúkané služby.

Používanie cookies nám umožní ponúknuť Vám tie služby a produkty, ktoré najlepšie zodpovedajú Vašim potrebám a záujmom. Cookies umožňujú zaznamenať informácie o Vašej návšteve našich Internetových stránok a vďaka ich používaniu bude tak Vaša ďalšia návšteva ľahšia a rýchlejšia.

Súbory cookies najmä:

 • slúžia k efektívnej navigácii na Internetovej stránke, na personalizáciu, ukladanie predvolieb a všeobecne k vylepšeniu užívateľského dojmu z Internetové stránky;
 • umožňujú rozlíšiť, či konkrétny užívateľ už v minulosti navštívil Internetové stránky alebo či je novým návštevníkom;
 • napomáhajú zobrazovať na Internetovej stránke reklamu prispôsobenú záujmom konkrétneho užívateľa.

 

Microgreens súbory cookies používa v prípade, že navštívite Internetovú stránku, a to najčastejšie na prispôsobenie obsahu, anonymným štatistikám ohľadom návštevnosti, k výberu relevantných reklám a na uľahčenie bezpečnejšieho prihlásenia.

Na našich Internetových stránkach používame dva základné druhy súborov cookies:

 • Relačné cookies (session cookies): Tieto cookies sú dočasné. Ukladajú do súboru cookies Vášho prehliadača len do doby, než ukončíte prácu s prehliadačom. Tieto cookies sú pre riadnu funkčnosť Internetových stránok alebo pridružených aplikácií nevyhnutné;
 • Permanentný cookie (persistent cookies): Tieto cookies môžeme využívať pre Vašu ľahšiu a pohodlnejšiu orientáciu na našich Internetových stránkach (napríklad jednoduchšie a rýchlejšie navigácie). Tieto cookies zostávajú v súbore cookie Vášho prehliadača po dlhšie obdobie. Dĺžka toho obdobia závisí od zvoleného nastavenia internetového prehliadača. Permanentný cookies umožňujú presun informácií na internetový server pri každej návšteve Internetových stránok.

 

COOKIES TRETÍCH STRÁN

Spoločnosť Microgreens môže za účelom propagácie a optimalizácie marketingovej komunikácie využívať inzerentov z radov tretích strán. Tieto tretie strany môžu využívať súbory cookies za účelom individualizácia obsahu reklamných oznámení a meranie ich účinnosti. Informácie zozbierané týmito tretími stranami môžu obsahovať dáta o geografickej polohe (vyplývajúce z IP adresy), prípadne kontaktné údaje (napr. E-mailová adresa), pričom takéto informácie sa zhromažďujú prostredníctvom tejto Stránky.

 

POVOLENIE A ODMIETNUTIE SÚBOROV COOKIES

Súbory cookies môžete v nastaveniach svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť užívanie len niektorých. Pokiaľ ale Microgreens nepovolíte použitie súborov cookies, niektoré funkcie nemusia fungovať tak, ako by mali.

Nastavenie súkromia vo Vašom počítači, kde možno použitie súborov cookies odmietnuť alebo zakázať, nájdete v menu príslušného internetového prehliadača. Nastavenia súborov cookies v najčastejšie používaných prehliadačoch nájdete na nasledujúcich internetových stránkach:

- Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs

- Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazanie-cookies

- Internet Explorer - https://support.microsoft.com/sk-sk/topic/odstránenie-a-správa-súborov-cookie

 


 

VAŠE PRÁVA SÚVISIACE S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako subjekt údajov máte nižšie uvedené práva, ktoré pre Vás z právnych predpisov vyplývajú, a ktoré môžete kedykoľvek uplatniť. Ide o právo (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak nie sú už osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracovávané protiprávne, (iv) na obmedzenie spracovania osobných údajov, (v) na prenosnosť údajov a (vi) právo na námietku, po ktorej spracovanie Vašich osobných údajov bude ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov. Zároveň máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/, u ktorého môžete uplatniť prípadnú sťažnosť.

 • Právo na prístup k osobným údajom: ak chcete vedieť, či Microgreens spracováva Vaše osobné údaje, máte právo získať informácie o tom, či sa Vaše osobné údaje spracúvajú, a ak tomu tak je, máte tiež právo k Vašim osobným údajom získať prístup.
 • Právo na opravu nepresných a nesprávnych osobných údajov: v prípade, že sa domnievate, že o Vás Microgreens spracováva nepresné alebo nepravdivé osobné údaje, máte právo požadovať ich opravu. Microgreens opravu vykoná bez zbytočného odkladu, s ohľadom na technické možnosti.
 • Právo na výmaz: v prípade, že požiadate o výmaz, Microgreens vymaže Vaše osobné údaje ak (i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) spracovanie je protiprávne, (iii) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo (iv) ku spracovaniu Microgreens neviaže zákonná povinnosť.
 • Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov: v prípade, že nemáte záujem na výmaze, ale iba na dočasnom obmedzení spracovania Vašich osobných údajov, môžete Microgreens požiadať o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov.
 • Právo na prenosnosť údajov: v prípade, že chcete, aby Microgreens Vaše osobné údaje, ktoré spracováva na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, odovzdala tretiemu subjektu, môžete využiť svoje právo na prenosnosť údajov. V prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a právom chránených slobôd tretích osôb, Microgreens Vašej žiadosti nebude môcť vyhovieť.
 • Právo namietať: máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané na účely ochrany oprávnených záujmov Microgreens. V prípade, že Microgreens nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracovanie, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, spracovanie na základe Vašej námietky ukončí bez zbytočného odkladu.

 

V prípade opakovaných či zjavne neodôvodnených žiadostí, sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby. O takomto postupe by sme Vás informovali.

Pri realizácii Vašich práv sa na nás obracajte listom na adresu sídla Microgreens alebo e-mailom na microgreenssvk@gmail.com. Microgreens si vyhradzuje právo primeraným spôsobom overiť identitu žiadateľa o predmetné práva.

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme vás o tom, aj o dôvodoch informovať.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 15.04.2024